Biblijne dowody potwierdzające boskość Jezusa Chrystusa             

      Jahwe                

"Także to pochodzi od Pana Zastępów, jest On cudowny w radzie, wielki mądrością."
                                                 Izaj. 28:29
Jezus

" Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju."
                                               Izaj. 9:5

Jahwe

"Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza."
                                                Izaj. 10:21

Jezus

"... i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju."
                                               Izaj. 9:5

Jahwe

"Mocno stoi twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności."
                                                 Ps. 93:2

Jezus

"... i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju."
                                               Izaj. 9:5

Jahwe

"Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Jam jest Pan."
                                               2 Moj. 6:2

Jezus

"Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój." 
                                              Jan. 20:28

Jahwe

"Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego."
                                               Izaj. 45:22

Jezus

"Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój." (1)
                                              Jan. 20:28

Jahwe

"A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: "Jestem" posłał mnie do was!"
                                              2 Moj. 3:14

Jezus

 

"Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest."
                                               Jan. 8:58

Jahwe

Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga."
                                                Izaj. 44:6

Jezus

"Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni"
                                               Obj. 1:17

Jahwe

"Z kim mnie porównacie i z kim zestawicie albo do kogo upodobnicie, abyśmy byli sobie równi?"
                                                 Izaj. 46:5

Jezus

"Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu." (2)
                                                 Jan. 5:18

Jahwe

"Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela."
                                                Izaj. 43:11

Jezus

"I mówili do niewiasty: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu; sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata."
                                                 Jan. 4:42

Jahwe

"Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim."
                                                 Izaj. 12:2

Jezus

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni."
                                              Dz.Ap. 4:12

Jahwe

"Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie."
                                                 Ps. 23:1

Jezus

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce."
                                                Jan. 10:11

Jahwe

"Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Kto jest skałą prócz Boga naszego?"
                                                Ps. 18:32

Jezus

"I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus."
                                               1 Kor. 10:4

Jahwe

niebiosa niebios i cały ich zastęp, Ziemię i wszystko, co jest na niej, Morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, A zastęp niebieski oddaje ci pokłon."
                                              Nehem. 9:6

Jezus

"I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży."
                                                 Hebr. 1:6

Jahwe

"Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język"
                                            Izaj. 45:22-23

Jezus

"Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią"
                                               Filip. 2:9-10

Jahwe

"Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu,"
                                               Obj. 19:1

Jezus

"I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,
I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen."
                                                 Obj. 1:5-6

Jahwe

"Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało."
                                               Obj. 4:11

Jezus

"I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo."
                                                  Obj. 5:12

Jahwe

"I rzekł lud do Jozuego: Panu, Bogu naszemu, służyć będziemy i głosu jego słuchać."
                                              Joz. 24:24

Jezus

"Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie."
                                                   Kol. 3:24

Jahwe

"Wy jesteście moimi świadkami mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy."
                                              Izaj. 43:10

Jezus

"Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi."
                                               Dz.Ap. 1:8

Jahwe

"Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba."
                                                Mal. 3:6

Jezus

"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki."
                                                 Hebr. 13:8

Jahwe

"Nie wyleję mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie jako Święty i nie przychodzę, aby niszczyć."
                                                Oz. 11:9

Jezus

"Wy jednak zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy."
                                              Dz.Ap. 3:14

Jahwe

"Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, Litościwy jest nasz Bóg."
                                                Ps. 116:5

Jezus

"Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy."
                                                   1 Jan. 2:1

Jahwe

"Oni zaś rzekli do Jeremiasza: Niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym cię pośle do nas Pan, twój Bóg."
                                                Jer. 42:5

Jezus

"A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego"
                                                   Obj. 3:14

Jahwe

"Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą."
                                                 Ps. 46:2

Jezus

"Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie."
                                                  Filip. 4:13

Jahwe

"Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?"
                                                 Ps. 27:1

Jezus

"A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota."
                                                    Jan. 8:12

Jahwe

"Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej."
                                                 Ps. 71:5

Jezus

"Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej"
                                                1 Tym. 1:1

Jahwe

"Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, Ziemię i wszystko, co jest na niej, Morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, A zastęp niebieski oddaje ci pokłon."
                                              Nehem. 9:6

Jezus

"On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach"
                                                   Hebr. 1:3

Jahwe

"Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska I odkupienie u niego obfite!
On sam odkupi Izraela Od wszystkich win jego."
                                               Ps. 130:7-8

Jezus

"Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa,
Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach"
                                               Tyt. 2:13-14

"Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa,
Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach"
                                               Tyt. 2:13-14

Jahwe

"Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę."
                                                Izaj. 43:25

Jezus


"Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi:
Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego."
                                              Mar. 2:10-11

Jahwe

"I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę."
                                                 Jer. 31:34

Jezus

I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje.
Wtedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie?"
                                              Łuk. 5:20-21
Jahwe

"Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek"
                                                 Ps. 65:3

Jezus

"Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to."
                                                 Jan. 14:14

Jahwe

"Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim."
                                              2 Kor. 6:16

Jezus

"Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja,ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie."
                                                  Gal. 2:20

Jahwe

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej."
                                               Izaj. 41:10

Jezus

"Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata."
                                               Mat. 28:20

Jahwe

"Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, i odpuścić, i wkroczyć, i dać każdemu według wszystkich jego postępków, Ty bowiem znasz jego serce, gdyż Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich"
                                              1 Król. 8:39

Jezus

"I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku."
                                                  Jan. 2:25

Jahwe

"Że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko."
                                               1 Jan. 3:20

Jezus

"Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje."
                                                 Jan. 21:17

Jahwe

"Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków."
                                                Jer. 17:10

Jezus

"A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych."
                                                  Obj. 2:23

Jahwe

"Przestrzegaj zatem ustaw jego i przykazań, które ja tobie dziś nakazuję, aby dobrze było tobie i twoim synom po tobie i abyś długo żył na ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje ci po wszystkie dni."
                                              5 Moj. 4:40

Jezus

"To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali."
                                                  Jan. 15:17

Jahwe

"Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna."
 

Jezus                                        Przyp. 3:12

"Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się."
                                                   Obj. 3:19

Jahwe

"Jeżeli Pana bać się będziecie i jemu służyć, i jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, i zarówno wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, za nim pójdziecie, to dobrze!"
                                              1 Sam. 12:14

Jezus

"A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota."
                                                    Jan. 8:12

"A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną."
                                 Jan21:19


                                                   

     Jahwe                                                      

"Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz."
                                                 Mat. 4:10

Jezus

"I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali." (3)
                                                  Mat. 28:17

"Gdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię."
                                                     Jan. 18:6

Jahwe

"Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię." (4)
                                               1 Moj. 1:1

Jezus

"Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich"
                                                  Hebr. 1:10

Jahwe

"Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów"
                                               1 Tym. 6:15

Jezus

"A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.
A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów."
                                                  Obj. 19:13

Jahwe

"I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem."
                                                Obj. 21:6-7

Jezus

"Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.
Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna."
                                           Obj. 22:13,16


                                         

"Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości"
                                                   Kol. 2:9

"On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia" (5)
                                                  Kol. 1:15

Boga nikt nigdy nie widział, lecz Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.
                                                  Jan. 1:18

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
                                                  1 Jan. 5:20

 

[index]