Izraelu  masz czcić i wzywać Boga Izraela  Ojca  wszystkich wierzących ,Syna Jego Jezusa Chrystusa, Mesjasza  Pańskiego

i Ducha Świętego. i  Pan przyjdzie

Ezechiel 40-45

 I nie pozwól  Izraelu  by obrażano  BOGA  W TRÓJCY JEDYNEGO PRAWDZIWEGO STWÓRCY WSZECHŚWIATA 

Masz się modlić Na Cześć i Chwałę i Dziękczynienie

BOGU STWÓRCY NIEBA I ZIEMI I CAŁEGO WSZECHŚWIATA  ORAZ  SYNOWI JEGO JEZUSOWI CHRYSTUSOWI  ZBAWICIELOWI  ŚWIATA  MESJASZOWI PAŃSKIEMU  I      DUCHOWI ŚWIĘTEMU.

... BOGU ABRAHAMA ,IZAAKA , JAKUBA,  MOJŻESZA, JOZUEGO ,ELIASZA ,DAWIDA ,IZAJASZA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY ,JANA CHRZCICIELA , PIOTRA ,PAWŁA , JAKUBA, WSZYSTKICH APOSTOŁÓW , KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

I MOJEGO  BOGA 

Iz 2.1-5

A islam ma służyć BOGU Abrahama bo to Jego Bóg Stwórca .

I ma przestrzegać przykazań Bożych , Dekalogu .!

 

                                                       ZMARTWYCHWSTANIE  JEZUSA CHRYSTUSA  MESJASZA

1 Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. 2 A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. 3 Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. 4 Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
    
5 Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. 6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 7 A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». 8 Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.
 

Jezus ukazuje się niewiastom*

    9 A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. 10 A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».
 

Przekupiona straż

    11 Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. 12 Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy 13 i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. 14 A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». 15 Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.